វិទ្យុខេមា

Live FM និង Archive channels កំពុង​តែ​រង​ចាំ​លោក​អ្នក រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ស្ថានីយ​ដែល​លោក​អ្នក​ចូលចិត្ត​ដើម្បី​រីករាយ​ជា​មួយ iPhone និង iPod touch.

​លោក​អ្នក​អាចស្តាប់​តន្រ្តី​ខ្មែរ​សម័យ​ថ្មី​ ឬ​ក៏​សម័យបុរាណតាមរយៈ វិទ្យុខេមា។

តំរូវការនៅពេលប្រើប្រាស់៖
*  តំរូវការតភ្ជាប់អ៊ិនធឺណេតដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការ Application
*  បណ្តាញមួយចំនួនប្រហែលមិនធ្វើការទេដោយហេតុថា ស្ថានីយវិទ្យុមួយចំនួនសំរាកពីការងារ
*  លោកអ្នកអាចចុច Button  “Sync All” ដើម្បីទទួលយកប៉ុស្តិ៍បន្ថែមនៅពេលដែលក្រុមការងារយើងខ្ងុំធ្វើការ Update នៅលើ Server។

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់