វចនានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ-អង់គ្លេស

ការពិពណ៌នា
វចនានុក្រម វចនានុក្រម អង់គ្លេស-ខ្មែរ-អង់គ្លេស របស់ KhemaraSoft ចែកចាយទៅកាន់ទីកន្លែង​ផ្សេងៗ គ្រប់ទិសទី និង​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​ពាក្យ​យ៉ាង​ច្រើន។ វាជាវចនានុក្រម K-E-E-K មួយដែលធំជាងគេបំផុត ហើយមានមាតិកាច្រើនដែលងាយស្រួលយល់ និងស្វែងរកបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ការផ្តល់ឲ្យនូវការសង្ខេបអត្ថន័យយ៉ាងខ្លីហើយ Application ជូយ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​មិន​ឲ្យ​មាន​បញ្ហា​លើការ​ប្រកប​ និង​ការ​ប្រើប្រាស់​ខុស​ទៀត​ឡើយ​។ ​វចនានុក្រម​នេះ​អាច​​ជួយ​ជន​​បរទេស ឲ្យ​រៀន​ភាសារខ្មែរ​បាន​ងាយ​​ហើយ​ក៏​ជួយ​​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ ឲ្យ​​រៀន​​ភាសារ​​អង់គ្លេស​​បាន​​ងាយ​​ស្រួល​​ផង​​ដែរ។

លក្ខណៈពិសេស
• ការរចនាដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដាទំនើបដើម្បីងាយស្រួលអាន និងយល់
• អាចរកបានភ្លាមៗនូវពាក្យដែលចង់រកដោយការបង្ហាញនូវអត្ថន័យខ្លឹមសារទូលំទូលាយ
• ងាយស្រួលស្វែងរកអត្ថន័យនៃពាក្យ និងការផ្តល់ឲ្យនូវការអានប្រកបនូវពាក្យ
• មានឧទាហរណ៍ជាប្រយោគដែលបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់នៃពាក្យ
• មិនចំាបាច់តំរូវឲ្យមានការភ្ជាប់អ៊ីនធឺណេតនោះទេ

 

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់