វិបប៉្រាវសើ ខ្មែរ

Khmer Browser ដោយ KhemaraSoft។​ ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចបើកមើលវិបសាយជាភាសាខ្មែរយូនីកូដបានលើ iPhone, iPod Touch or iPad។

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់