កម្ចីពីធានាគារ

ពិពណ៌នា
ការទទួលបញ្ចាំ និង កម្ចី
ជារាងរាល់សប្តាហ៍ ឫរាល់ខែតែងតែមានការចំណាយផ្សេងៗជាច្រើន
– តើខ្ញុំត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាន?
– តើរយៈពេលប៉ុន្មានក្នុងការចំណាយ?
– តើខ្ញុំអាចខ្ចីទឹកប្រាក់បានប៉ុន្មាន?
កម្មវិធីនេះនឹងអាចជួយលោកអ្នកបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ក្នុងការទិញលក់ផ្ទះសំរាប់ការវិនិយោគ។
វាមានកត្តាជាច្រើន នៅពេលលោកអ្នកសម្រេចចិត្តទិញផ្ទះ
– សិក្សាពីការផុតកំណត់នៃការបញ្ចាំ
– គណនាទឹកប្រាក់សរ៉ុបច្រើនជាងមួយឆ្នាំ
– ទឹកប្រាក់នៃការចំណាយនីមួយៗ
– មានភាពងាយស្រួលក្នុងការគិត ការចំណាយបញ្ចូលគ្នា ជាមួយនិង Cash Flow
– គណនាទឹកប្រាក់ដែលអ្នកអាចសន្សំបាន ពីការទទួលបញ្ចាំរបស់ផ្សេងៗ
សូមចំណាំ៖ កម្មវិធីនេះ គឺជាការផ្តល់ព័ត៌មាន និងទិសដៅទូទៅផ្សេងៗក្នុងការសំរេចចិត្ត ដែលផ្តោតសំខាន់លើការសន្មត់។ ចំពោះថ្ងៃខែនៃដំណើរការការងារ គឺមិនត្រឹមត្រូវ 100% នោះទេ។

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់