គតិលោក

 

ពិពណ៌នា

សៀវភៅតូចនេះត្រូវបានសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធជនជាតិខ្មែរ និង អ្នកប្រាជ្ញផ្នែកភាសាបាលី លោកឧកញ៉ា សុតន្តព្រៃជាឥន្ទ (ប្រហែលឆ្នាំ 1921) សហប្រតិបត្តការជាមួយនឹង សេចក្ដីអត្ថាធិប្បាយទៅលើ ស្ថានភាព និង ទំរង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និង សហសម័យ ។ ការព្រួយបារម្ភដ៏ធំបំផុតរបស់គាត់គឺ ស្ថានភាពអាកប្បកិរិយានៃការដឹងខុសត្រូវថ្មីៗនេះ ។

 

 

ចុចទីនេះដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់